1. Outsourcing kadr :
   
  • audyt akt osobowych
  • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
  • archiwizowanie kartotek byłych pracowników
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie otrzymanych danych
  • prowadzenie grafików i ewidencji urlopów
  • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników
  • prowadzenie terminarza aktualizacji badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń pracowników
  • prowadzenie terminarza aktualizacji terminów związanych z zatrudnianiem
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy ( umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
  • ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
  • szczegółowe raportowania zgodnie z wymaganiami Klienta
  • przygotowywanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji
  • kontakt z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami
  • prowadzenie korespondencji komorniczej itp.
    
 2. Outsourcing płac
   
  • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników
  • comiesięczne naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie
  • naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • sporządzanie zestawień płacowych, kartotek wynagrodzeń
  • sporządzanie i drukowanie indywidualnych pasków płacowych
  • obsługa umów zlecenia oraz umów o dzieło
  • rozliczanie wynagrodzeń pracowników młodocianych
  • ustalanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie dokumentacji m.in. do ZUS, US, GUS
  • prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń, zaliczek
  • rozliczanie czasu pracy i absencji pracowników
  • rozliczanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego
  • szczegółowe raportowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta
  • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian
  • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji DRA, RCA, RSA, RZA oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego
  • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników
  • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników
  • wystawianie zaświadczeń do ZUS o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów
  • możliwość dokonywania elektronicznych przelewów podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT łącznie z wydrukowaniem, sortowaniem, podpisywaniem
  • dostarczanie kopii formularzy PIT-11/40 do stosownych urzędów skarbowych właściwych dla pracowników i Klienta
  • dostarczanie kopii formularzy PIT-11/40 do Klienta celem przekazania pracownikom i kierownictwu
  • sporządzanie rocznych deklaracji IWA, ZSWA
  • rozliczanie przelewów komorniczych
  • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
  • rozliczanie odpraw pracowniczych